U bevindt u op de Rondleiding Reisbeschrijvingen en Reisgidsen. Om terug te gaan naar het begin klik HIER

Afgebeeld is het voorblad van de Beknopte beschryving der provincie van Utrecht (Utrecht 1799). Men vindt er ‘een byzondere beschryving van alle steden, dorpen, heerlijkheden, ridderhofsteden en andere lustplaatsen’ in, ook van De Bilt.

 

Meer informatie

Het is een beschrijving in de geest van de Verlichting van de late achttiende eeuw, een tijd waarin  aandacht voor ‘volksopvoeding’ en verbreiding van kennis voor brede lagen van de bevolking sterk opkomt. Men leest in de inleiding:

Staatsmannen, geleerden, en zulken, die uitgebreidde bibliotheeken of boekverzaamelingen hebben, kunnen dit stukje zekerlyk ontbeeren, dewyle zy de bronnen waaruit hetzelve geschept is, reeds bezitten; doch om die rede, dit stukje als onnodig te wraaken, zou zeer onbillyk geoordeeld zyn. Voor deezen is  het ook niet opgesteld; neen!  Zal aan het oogmerk van den uitgever beantwoord worden, dan zal het dienen moeten, voor dat gedeelte zyner medeburgeren, die om meer dan ééne rede, verstooken bleeven, van die kundigheden, die zy zoo gaarne wenschten te hebben, van eene stad en provincie, waarop zy zulk eene byzondere betrekking hebben, en welken zy nu op eene onkostbaare wyze kunnen voldoen.’

De in 1784 opgerichte  Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (’t Nut) was een vereniging met plaatselijke afdelingen of departemente en  stelde zich ten doel stelt het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. Door deze link aan te klikken kan men het gedeelte van deze plaatsbeschrijving lezen dat over Westbroek gaat.

AD

Dit is de Rondleiding Reisbeschrijvingen en Reisgidsen. Voor het vervolg klik HIER

Spring naar toolbar