Albrecht Dürer (1471-1528)  schilderde St. Anna, de heilige die ook de patroonheilige van een Westbroekse religieuze vereniging was (Afbeelding:  Wikipedia). In de middeleeuwen ontstonden broederschappen en zusterschappen, die behoorden bij een specifieke kerk, zo ook in Westbroek. Leken sloten  zich ook in dit dorp  aaneen om een vroom doel te dienen. Het lidmaatschap was vaak een zaak van maatschappelijk aanzienlijken. De broeder- en zusterschappen hadden rechten en bezittingen.

 

Meer informatie

In Westbroek waren twee van deze kerkelijke verenigingen. Voor mannen was er de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van het Kruis, voor vrouwen lijkt de Sint Anna zusterschap opengesteld te zijn. De akte waarin zij voorkomen, stamt uit 1565. Daarin dragen de beide gezelschappen samen met de ‘buren van Westbroek’, de inwoners van het dorp,  de behartiging van hun financiële belangen in en buiten rechte op aan de twee kerkmeesters van Westbroek. Dat waren ‘Goort Ianss. Garsten, woenende inden Achttienhoven, Joris Jansz. ende Pauwels Willemss., woonende inde Westbroeck’. De buren waren de dorpsbewoners die met elkaar in ‘buerspraeck’ afspraken over het reilen en zeilen van de dorpsgemeenschap maakten. Er waren wel  beperkingen: men mocht geen bezittingen verkopen en er moest verantwoording worden afgelegd. Het was pastoor Hendrick Hendricksz. van Haestrecht die als notaris de gemaakte afspraken juridisch vastlegde door ze in een oorkonde op te schrijven. Dirck Janss., de schout van Westbroek  en Claes Ghysbertss. van  Achtienhoven hingen hun zegels aan de oorkonde om daarmee het officiële karakter ervan te bekrachtigen. Want, zo stelde Van Haestrecht, hij had op dat moment zelf geen zegel ter beschikking.  De oorkonde waarin dit beschreven staat, is een vertaling van de oorspronkelijke tekst in het Latijn in het Nederlands. Men kan hem lezen door aan te klikken: De oorkonde van 1565.

Voor het vervolg van deze reeks brieven van de Westbroekse pastoor klikke men DEZE LINK aan. Voor het begin van de reeks klikke men DEZE LINK aan.

AD

 

Literatuur:

Utrechts Archief, toegang 223, kapittel van Oudmunster, 2721-1, akte van 14 juni 1565.