Henrica van Erp (omstreeks 1473-1548), die vermoedelijk als kind door haar ouders in Vrouwenklooster werd geplaatst, werd in  1503 verkozen tot abdis.  Zij schreef een kroniek van het klooster, waaruit zij naar voren komt als een daadkrachtige vrouw. Afgebeeld is het eerste blad van de kroniek, die we alleen nog bezitten in een 17e eeuwse kopie. (Foto AD).

 

Meer informatie

Er staat:

Uyt seecker out boek geschreven door de hant van vrouwe Henrica van Erp, abdisse in Vrouwenclooster buyten Utrecht. Anno 1139 doe was Vrouclooster getimmert ende werden die juffrouwen hier in’t clooster geset. Anno 1421 starf vrouw Euphemia van den Berge, vrouwe van desen clooster, op Sinte Gillisdagh. Anno mccccxl sterf vrouw Willam van Ostrum, des daegs na Divisio Apostolorum, vrouwe van desen clooster. Anno mcccclvi sterf vrouwe Frederica van de Marn, op Sinte Cilia-avond, vrouwe van desen clooster. Anno 1469 timmerde mevrouwe van Groenesteyn den reventer, coste mlxxxi rijns gulden en 13 stuyvers, daer diverse toe gaven …

(Vertaald: “Uit zeker oud boek, geschreven door vrouwe Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster buiten Utrecht. In het jaar 1139 was het houten gebouw van het Vrouwenklooster gebouwd en werden de jonkvrouwen in dit klooster ondergebracht. In het jaar 1421 stierf joffer Euphemia van den Berge, priorin van dit klooster, op St. Egidiusdag [1 september]. In het jaar 1440 stierf op de dag na Divisio Apostolorum [16 juli] joffer Wilhelma van  Oostrum, priorin van dit klooster. In het jaar 1456 stierf op de dag voor St. Cecilia [21 november] joffer Frederica van Maarn, priorin van dit klooster.  In het jaar 1469 liet priorin [Geertruida de Ridder] Van Groenestein de eetzaal bouwen. De kosten bedroegen 81 rijnse guldens en 13 stuivers. Van verschillende kanten werd daarin bijgedragen.”

Literatuur:

De kroniek van Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster. Ingeleid en bezorgd door Anne Doedens en Henk Looijesteijn (Hilversum 2010)

AD

U bevindt u op de Rondleiding over de kloosters in De Bilt. Voor het vervolg klik HIER