Inleiding

De Organisatie van de Online Museum de Bilt, hierna “OMDB”, hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar deelnemers, partners en andere relaties. Persoonsgegevens worden door Het OMDB dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het OMDB tracht zich in alle gevallen aan de eisen die de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt te houden. In dit privacybeleid staat beschreven hoe Het OMDB persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacybeleid omvat alle on- en offlinesystemen waarin persoonsgegevens voorkomen.

Waarvoor gebruikt Het OMDB uw persoonsgegevens?
Het OMDB verwerkt persoonsgegevens voor de onderstaande bedrijfsdoelen:

• Correspondentie over evenementen;
• Versturen van nieuwsbrieven;
• Uitnodigen voor een nieuw evenement;

Welke persoonsgegevens verwerkt Het OMDB?

• Naam, adres en woonplaats;
• e-mailadres;
• telefoonnummers;
• huis cq zakelijk adres;
• beeldmateriaal;

Deze gegevens zijn opgeslagen in de volgende systemen:
• Mailchimp e-mail systeem tbv nieuwsbrieven (deze gegevens zijn versleuteld)

Welke persoonsgegevens bewaart Het OMDB?
Het OMDB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens kunnen alleen bekeken worden door een geselecteerd aantal commissieleden van Het OMDB. eventueel aangewezen derden en de webmaster.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Het OMDB verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dat nodig is voor het realiseren van de bedrijfsdoelen.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar organisatie@gijsvanlenneplegend.nl . Het OMDB zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Krijgt u liever geen nieuwsbrief meer?
U kunt zich afmelden via de betreffende nieuwsbrief door op de button afmelden te klikken. Afmelding is onomkeerbaar.

Heeft u het vermoeden van misbruik van uw persoonlijke gegevens?
Wanneer iemand een vermoeden heeft dat er misbruik wordt gemaakt van persoonsgegevens binnen het OMDB dient dit gemeld te worden bij privacy@onlinemuseumdebilt.nl, zodat er waar nodig maatregelen getroffen kunnen worden. Misbruik van gegevens zal – afhankelijk van de ernst – aanleiding geven tot beëindigen van toegang tot de gegevens. Er zal daarnaast ook steeds worden onderzocht of dit misbruik voorkomen kan worden.

Veiligheid van uw persoonsgegevens
Het OMDB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Het OMDB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Vragen en klachten
Hebt u vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem contact op met privacy@onlinemuseumdebilt.nl. Ook voor een klacht of melding kunt u hier terecht. Van elke melding zullen we de nodige gegevens registreren. Daardoor kunnen we tijdens behandeling het nodige contact onderhouden met degene die contact met ons heeft opgenomen.

Updates privacybeleid
Het OMDB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.