Dit zijn de ouders van Elisabeth van Reede, die in december 1656 Vrouwe van Westbroek werd: Gerard van Reede van Nederhorst en zijn echtgenote Anna Elisabeth  van Lockhorst. Deze schilderijen zijn te vinden op het kasteel Zuylen. (Utrechts Archief, catalogusnummer 106160.)

 

Meer informatie

In de post Heren en Vrouwen van Westbroek in de zeventiende en achttiende eeuw (klik daarvoor deze link aan) wordt beschreven hoe boos Elsabeths vader was over deze belening omdat hij de heerlijkheid zelf had willen hebben. Zie ook: vernielingen in de Westbroekse kerk. Elisabeth trouwde later met Hendrik Jacob van Tuyll van Serooskerken die in 1665 Heer van Westbroek werd. Hieronder ziet men de akte van belening door de Staten van Utrecht van Anna Elisabeth in 1656 met de rechtsmacht in Zuilen, Zwezereng en Westbroek. Ze kreeg onder meer het huis Zuilen met een erf van 3 morgen en 2 hoeven land onder Zuilen en tienden in Westbroek, Schalkwijk en Jutphaas. Opvallend is de relatie Oostbroek-Westbroek-Zuilen. (Utrechts Archief, toegang 76, huis Zuilen, nr. 4, afschrift van het origineel uit 1656.)

In het hieronder afgebeelde stuk staat onder meer:

De Staten vanden Lande van Utrecht, doen kund allen luyden, dat wij […] verlijd ende  beleend hebben, verlijden, ende beleenen met desen onsen openen brieve juffrouwe Anna Elisabet van Reede, dochter van joncheer Gerart  van Reede van Nederhorst, verweckt by juffrouw Anne Elisabet van Lockhorst syne huysvrouw,

Sijnde voornoemde juffrouw Anna Elisabet van Reede eenige geinstitueerde  erfgename van jonkheer Adam van Lockhorst in syn leven heere van Zuylen, Sweserenghe, Westbroeck ende van vrouwe  Swana van Ledenbergh echtelieden, haer grootvader ende grootmoeder, na dode van denselven heere van Zuijlen ende haer grootvader zaliger

Zoe eest dat [wij haar, Elisabeth,  belenen met] […] de tienden over Westbroeck […] van ons te leen gehouden […], [met]  het Huys van Zuylen […] met twee hoeven lands onder Zuylen gelegen, van ons mede van wegen d’Abdye van Oostbroeck te leen gehouden […].

AD