In augustus en september 2020 wordt de langverwachte faunapassage gebouwd ter hoogte van Griftenstein aan de Utrechtseweg in De Bilt. Langverwacht, want al in 2010 ging de Biltse gemeenteraad van links tot rechts akkoord met de komst van deze wildtunnel. Een ecoduct zou de Biltse Rading gaan overspannen. Toch werden de mooie plannen niet zomaar gerealiseerd.

Meer informatie

Doel van beide projecten was een verbinding tussen de bestaande Utrechtse natuurgebieden met andere provincies. Om zodoende het door wegenaanleg en woningbouw versnipperde leefgebied van dieren en planten samen te voegen en te vergroten. Een ander doel was de verkeersveiligheid, want de beide drukke verkeersaders kenden een groot risico van wildaanrijdingen.

Aanvankelijk werd er gesproken over ecoducten over de weg heen, vertelt toenmalig wethouder Ruimtelijke Ordening Arie Jan Ditewig. Dit vloeide voort uit de nationale discussie Ecologische Hoofdstructuur vanaf eind jaren ’90. In diezelfde periode was op Europees niveau het plan Natura 2000 vastgelegd.

Het rijk en de provincies kwamen overeen om natuurgebieden met elkaar te verbinden en de kwaliteit van de leef- en woonomgeving van mens, dier en plant te garanderen. Er werd gesproken over de verbreding van flora- en faunasoorten en over ‘natte en droge passages’. De randmeren en het Gooi zouden worden verbonden met het Kromme Rijngebied. Ook de gemeenten zoals De Bilt en Utrecht, kregen daarin een taak. 

De provincie Utrecht, gemeente De Bilt, gemeente Utrecht en Utrechts Landschap maakten afspraken over de financiering, de inrichting en het beheer van twee aan te leggen natuurverbindingen aan de oostkant van Utrecht.

 

Ecoduct ging niet door 

In februari 2014 werd de vierpartijenovereenkomst getekend op het gemeentehuis van De Bilt. Er zou een ecoduct komen en een passage. De Vierklank schreef er het volgende over:

Provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en De Bilt en Utrechts Landschap hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om er voor te zorgen dat deze laatste natuurverbindingen worden gerealiseerd: een ecoduct over de Biltse Rading (tussen de Voorveldse en Voordorpse polder op het grondgebied van de gemeente Utrecht) en een ecotunnel onder de provinciale Utrechtseweg (tussen landgoed Sandwijck, fort Griftensteijn en het Rodemterrein op het grondgebied van gemeente de Bilt). De samenwerkingsovereenkomst is de eerste stap op weg naar de realisering van de beide faunapassages. Een belangrijke stap daarin is de sanering van de twee benzinestations langs de Utrechtseweg. Die sanering is noodzakelijk om de ecotunnel te kunnen aanleggen; in dit dichtbebouwde gebied is dat de enige mogelijkheid om de aangrenzende natuurgebieden te verbinden.

 

Benzinepompen 

Na het akkoord in de Oude Raadszaal van Jagtlust, zou het nog 6 jaar duren voordat alle hordes konden worden genomen. Het geplande ecoduct werd vanwege bezuinigingen uiteindelijk een tweede faunatunnel. In een reactie schrijft Bart Krol, toenmalig Provinciaal Gedeputeerde voor Natuur, over de faunatunnel onder de Utrechtseweg:

Het was een hele opgave om op een dergelijke plek met een drukke weg, cultuurhistorische waarden en twee benzinepompen ook nog een natuurverbinding te realiseren. Toch bleven de betrokken partijen zich ondanks al die belemmeringen inzetten voor deze verbinding. Mooi dat die nu tóch gerealiseerd wordt.

Verleden jaar al hebben gemeente De Bilt en provincie Utrecht een derde faunatunnel geopend, die een verbinding vormt tussen het dorp De Bilt en de Biltse Grift. Daarbij werd slim gebruik gemaakt van de noodzakelijke verbreding van het voormalige fietstunneltje onder de Utrechtseweg, vlakbij de vernieuwde kruising van Soestdijkseweg en Universiteitsweg. Flora en fauna kunnen nu verder trekken, waar jarenlang is gefietst.

 

VC

 

Reportage: Jan Gerrit van Wijhe, RoadTV/RegioTV De Bilt

 

Bron: De Vierklank

Kopfoto: De Vierklank

Ondertekening faunapassage februari 2014. V.l.n.r. Wethouder Mirjam de Rijk (gemeente Utrecht), Gedeputeerde Bart Krol (Provincie Utrecht), Arie-Jan Ditewig (wethouder De Bilt) en Directeur-rentmeester Saskia van Dockum (Utrechts Landschap)

Meer lezen:

In de jaren ’80 werd de A28 opengesteld voor het autoverkeer. De onderdoorgang bij Landgoed Oostbroek werd bij nader inzien toch niet gebruikt voor dit doel. Leest u hier over de eerste faunapassage van De Bilt.

De tunnel onder de Biltse Rading werd aangelegd in het voorjaar van 2020