Hoe lang wonen er al mensen in het gebied dat we nu De Bilt noemen? Er zijn aanwijzingen voor bewoning vanaf 11000 jaar voor Christus en ook uit de eeuwen daarna heeft men vondsten gedaan. Het land was echter voornamelijk woest en bijna leeg. Afbeelding: zo stelde men zich in de negentiende eeuw de prehistorische bewoners van ons land voor. (Prent van C. Rochussen 1873.)

Meer informatie

In 1933 werden ten oosten van het huis Vollenhoven een drietal lage grafheuvels gevonden, die werden omringd door een greppel. Twee van deze grafheuvels waren ernstig beschadigd, maar een derde bevatte nog urnen van het Drakensteintype. De sporen dateren van ca. 2000 jaar voor Christus. Op de plaats van het betreffende weiland bevindt zich nu het verlaagde tracé van de A28, even ten zuiden van de Utrechtseweg.

Bij de bouw van het nieuwe Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie heeft men op de Uithof sporen gevonden van mensen die daar vanaf ongeveer 11.000 jaar voor Christus gewoond hebben. Het gaat om sporen van palen die men in de grond had gezet maar ook om vuurstenen uit de midden steentijd en scherven uit latere periodes. De Uithof is een onderdeel van de gemeente Utrecht, maar maakte tot 1975 deel uit van De Bilt. Het was een boerderij die bij de Sint Laurensabdij van Oostbroek hoorde.
Ook binnen de huidige gemeentegrenzen heeft men sporen van bewoning gevonden, zij het niet zo veel. Er waren mogelijk vuurstenen uit de midden- en nieuwe steentijd, grafheuvels uit de bronstijd en urnen.
De Bilt ligt op de grens van droge zandgrond en vochtige rivierklei, wat het gebied geschikt maakte voor akkerbouw en weidegrond. Doordat de grond echter schraal was, moesten de boeren hun eenvoudige hoeven wel regelmatig verplaatsen. Er woonden dan ook weinig mensen, de aarde was hier bijna woest en ledig. Pas vanaf de twaalfde eeuw heeft men afwateringssloten gevonden die leidden tot ontginning en bebouwing.
DAB

 

Meer over dit onderwerp: klik HIER

Literatuur:
L. Dielemans e.a., Utrecht in de prehistorie, Basisrapportage archeologie 112.
H. Fokkens, De ouderdom van De Bilt, vastgesteld aan de hand van scherven aardewerk, in: De Biltse Grift 1993.
R. Herber, Hoe oud is de Biltenaar?, in: De Biltse Grift 2009.

Het verslag van een werkgroep van de Historische Kring d’Oude School: Begraafplaatsen in De Bilt en Bilthoven (I), in De Biltse Grift, september 1996 6-11.