De latere minister Van der Palm (zie de post Johannes van der Palm) was in 1787 een zeer actieve patriot, door zijn tegenstanders gezien als onruststoker. (Portret van Van der Palm van Taco Scheltema, waarschijnlijk uit de periode 1801-1805; herkomst onbekend, copyrightvrij.)

Tot die tegenstanders behoorde ook de vertegenwoordiger van Willem V in de Zeeuwse Staten, baron van Lynden van Blitterswijk. Die verzette zich in 1791 tegen een beroeping van Van der Palm als predikant in Middelburg. Hierna volgt een gedeelte van Van Lyndens brief over de zaak aan raadpensionaris Van de Spiegel:

Dat Ds. Van der Palm op sijne standplaats Maertensdijk in de Provincie van Utrecht de Gemeente op eene onbetaemelyke wyze haeft opgehitst tegens de voorstanders der oude Constitutie, so door ongemesureerde expressien op den predikstoel, als door hun aen te setten, om sig te wapenen, en to exerceeren, in eijge persoon daerin voorgaande, en zelfs, so vermeent word, hun commandant zijnde. Dat hij hierdoor merkelyk ongenoegen aen veele sijner gemeente hebbende gegeeven, is te raede geworden, om bij de komst der Pruijssische troeppes in de provincie van Utrecht, van syne standplaats te vlugten, sonder ordre op zyne predikbeurten te stellen, en dus Maertensdijk herderloos te laeten, so dat aldaer in eene geruime tiid niet gepredikt wierd. Dat hij vervolgens vernomen hebbende dat zyne wederkomst aldaer niet zeer aengenaem zoude ziin, zig aen het Classis van Amersfoort (waaronder do kerk van Maertensdijk hoort) heeft geadresseert, met versoek om demissie, salvo honore [eervol ontslag], gevende voor reede van syne vlugt de beveiliginge van sijn leeven en persoon tegens eene gevreesde vervoeringe door de Pruijssische troupes na elders. […] Uijt dit bovenstaende blijkt, dat ds. Van der Palm deel gehad heeft aan de gepasseerde troubles.’

Voor de gehele brief klikke men aan: Dominee en ‘onruststoker’ – Van der Palm

AD