Afgebeeld is een anonieme tekening uit 1840 (Utrechts Archief, nr. 201247). Men ziet forse eikenbomen. Dat was twee eeuwen eerder wel anders geweest. Hieronder treft men het begin van het verslag van Maurits Jacob Eyck uit 1852, waarin hij de hem bekende geschiedenis van het buiten in de jaren 1651-1777 vertelt. Aan het slot blijkt, dat het landgoed ook Beukenstein had kunnen heten.

 

Meer informatie

Anno 1651. Voor zoo veel [ik] uit de papieren heb kunnen nagaan, is de hofstede op het landgoed Eyckenstein reeds toentertijd onder dien naam bekend, getransporteerd aan den heer J. Gerobulus  en welop den 12 september 1651. Op de kaarten der provincie Utrecht [staat] dit landgoed vermeld […] met den naam van den heer Gerobulus.  Het is bijna zeker, dat onder dit landgoed begrepen was niet alleen de hofstede Eyckenstein, gelegen onder Oostveen maar ook de hofsteden thans bekend onder den naam van den Avond en den [sic!] Tolboomhuis en het eykenhakhoutboschje daarbij gelegen, waar op gelijk ook [te zien is] de zogenaamde  Vuursche steeg doch eigenlijk genaamd de Eyckensteinsche laan [en] ook wel den opstal gelegen onder het gerecht of de gemeente De Bilt [waar] zeer zware beukenboomen  stonden […].

Bij transport der hofstede Eyckenstein aan J. Gerobulus wierd dezelve gezegd groot te zijn 94 mergen 568 roeden Rhijnlands  [omstreeks 90 hectare] strekkende van het noorden uit de Hollandsche Radinge tot aan de Nieuwe Wetering en verder van het harde [hart] van de Vuursche zuidwaart over de Maartensdijkseweg tot twee roeden voorbij den langen akker die gelegen is bezuiden den Berkensteeg, en landen van wijlen Adriaan van Pallaes nu Berkenstein.

Anno 1706 Is de hofstede Eyckenstein bij verdeling toegescheiden geweest aan juffrouw Geertruid  Gerobulus, weduwe vanden heer van den Boogaard,

Anne 1721, Van dien tijd is gemeld goed onverdeeld bezeten namenlijk een derde part bij Mr. D. Ab. Van Poolsum en twee derde parten bij  Justus van Poolsum en Anno 1726 is de hofstede  geheel overgegaan aan J. van Poolsum waarvan de kinderen van gemelde Van Poolsum, J.S. van Poolsum […] Christina van Poolsum, […] Christina van Wijck en Christiaan Zwaving als in huwelijk hebbende Sandrina Gerarda van Poolsum de hofstede  Eyckenstein met de losse viertels aan de Maartensdijk hebben verkogt en getransporteerd.

Anno 1777 aan den heer Adriaan Hendrik Eyck, schepen en raad der stad Utrecht. Van dat tijdstip zijn de gewigtigste veranderingen en verbeteringen aan en op gemelde hofstede  voorgevallen de welke zoo na mogelijk bij opvolging der jaren waarin zulks is geschied zullen worden opgetekend. Ik moet alvoorens aanmerken, dat voor het huis hebben gestaan zeer zware beukenboomen dewelke door haare grootte en hoogte zeer verre zigtbaar waren, waarom het zelve bij de landlieden bekend onder den naam van het Bosch, een dier boomen staat nog aan de oostzijde van het steenen huis en heeft tot Anno 1805 elf en een halve voet Utrechtse maat omtrek gemeten op 4 voeten boven den grond.

Edoch deeze zwaare beukenboomen zijn na gis in 1760 om gerooid en Anno 1761 of 1762 weder eyken in derzelve plaats geplant, die alsnog aldaar staan.

AD

 

U bevindt u op de Rondleiding over de noordelijke landhuizen. Voor het vervolg klik HIER