In 1594 blijkt Van Haestrecht, die toen al in de vijftig jaar oud moet zijn geweest – hij was in ieder geval al in 1565 pastoor –  een vrouw en kleine kinderen te hebben. Er wordt niet meer over zijn pastoorsambt gerept in een bijzondere aanbevelingsbrief in zijn archief. De ex-pastoor verdient nu zijn geld als ‘arme en fatsoenlijke schoolmeester’ van Oostveen of Maartensdijk.

 

Meer informatie

Dat beroep stond niet erg in aanzien, als men kijkt naar de tekening ‘De ezel in school’  van Pieter van der Heyden (naar Pieter Bruegel (I) uit 1557, Rijksmuseum Amsterdam). Die brief werd geschreven en ondertekend door Gijsbert Adriaensz., burgemeester van Oostveen of Maartensdijk.  Die verklaarde dat de arme Van Haestrecht en zijn jonge gezin ondersteuning nodig hadden.  Hij schreef:

‘Ick Gysbert Adriaenss., attesteer en verclaer, hier onder myn hant, als dat eenen Heynrick Heynrickz onse gemeente schoelmeyster gheweest heeft den tijt viir ofte vijff jaeren en daer voerens ende noch  is ende ick anders nijet en weet binnen die tijt als een eerlijcke schamele schoelmeyster die schamelijck met syn huyssvrou en cleyne kynderen aen de cost can geraecken dan bij goede bijstant van buyten dit selffde wil ick verclaeren en Ghijsbert Adriaensz als borghermeyster van t Oostveen opte 6e february 1594.’

Hieronder ziet men de originele aanbevelingsbrief. Deze post maakt deel uit van een reeks documenten uit het archief van de Westbroekse pastoor Hendrick van Haestrecht. Om naar de volgende post in deze reeks te gaan, klikke men deze LINK aan. Om terug te gaan naar de eerste post in deze reeks klikke men HIER.

AD

Literatuur:

Utrechts Archief toegang 223, Kapittel van Oudmunster te Utrecht, nr. 2721-1.