Everardus Egidius Gewin (1879 – 1961) woonde vele jaren in het Biltse Kloosterpark. Hij was de eerste die zich inzette voor historisch onderzoek naar de geschiedenis van De Bilt en die zelf ook onderzoek daarnaar deed. Hij deed daarvan verslag in het boek De Bilt. Een Utrechtsch dorp in vroeger eeuw (1916). Het boek werd in 1943 en 1991 herdrukt. Hierboven: de heer Gewin. (Regionaal Archief Zwolle met toestemming van de familie) De afbeelding onder deze bijdrage staat op pag. 60 van zijn boek en toont Oostbroek in 1648.

Meer informatie

Gewin werd in de pastorie van Abcoude geboren als derde zoon van ds. Everardus Egidius Gewin. Zijn grootvader Bernardus Gewin was een tijdgenoot en vriend van Nicolaas Beets en kreeg als schrijver van de Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden (1841) enige bekendheid. Zijn vader was in Utrecht een gevierd confessioneel predikant. In de necrologie van deze eerste beschrijver van de Biltse historie, van de hand van P.J. Meertens lezen we:

Een artikel over het kerkelijk leven in de Bilt in de 18de en het begin der 19de eeuw (1913) was een voorstudie voor een monografie van de Bilt (1916), een uit archivalische bronnen samengesteld vlot geschreven verhaal, dat een goede pers kreeg en in 1944 herdrukt werd. Dadelijk daarop begint een reeks van historische studies van christelijk maatschappelijke aard, die uitloopt op een aantal opstellen over het Réveil, en waaruit zijn boek In den Réveilkring (1920) ontstaan is. Gewin is door dit boek in breder kring bekend geworden. Hij had er een groot aantal onuitgegeven brieven voor doorgewerkt, o.a. de correspondentie van Da Costa, en er het dagboek van Willem de Clercq voor geraadpleegd, zodat het vrij wat tot dusver onbekend materiaal bevatte.

Men kan een E-book-versie van De Bilt. Een Utrechts dorp in vroeger eeuw door de volgende link aan te klikken downloaden: Everard Gewin, De Bilt in vroeger eeuw. (Met instemming van de heer R.W. Wisman (betrokken bij de heruitgave van het boek in 1991) Stichting van Ewijck en Oostbroek en De Bilt Fonds, rechtsopvolger van de Historische Stichting Oostbroek en De Bilt.)

AD

 

Literatuur:

P.J. Meertens, Everardus Egidius Gewin. In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1962, pp. 89v.; te raadplegen via deze link.