In de kaartenverzameling van Online Museum De Bilt werd aandacht besteed aan een deel van een kaart van 1603. Hier treft met de complete kaart aan. [Utrechts Archief, 76, Huis Zuilen, nr. 336.]

 

Meer informatie

 

Deze meer dan anderhalve meter lange kaart werd getekend door landmeter Jan Rutgersz. Van den Berch in opdracht van de Utrechtse muntmeester Hendrik van Donselaer. Men ziet de fraaie, gedetailleerde weergave van de boerderijen en de kerk van het dorp. Opvallend is de dwarshuisboerderij ten westen van de kerk (ter hoogte van de huidige Kerkdijk nr. 14.). De ontginningspatronen zijn helder zichtbaar. Opvallend is dat van den Berch één kavel niet heeft kunnen meten. De eigenaren van de aanpalende percelen zijn helder aangegeven: onder meer de ‘pot’ of armenkas van de Utrechtse Jacobikerk, het Bartholomeus-gasthuis in de stad en schout Bernt Peters. Bij Hollandse Rading ziet men een nog niet verveend stuk land.

 

Men leest op deze in drie delen weergegeven kaart uit het Utrechts Archief:

Den xv October anno 1603 hebbe ick, ondersc[hrevene] gesworene lantmeeter voor den Hove van Utrecht, een part lants gemeeten geleegen in Westbroeck, dat Hendrick van Donselaer muntmeester der stadt en de landen van Utrecht, van Joost ende Hermen Nupoorten gecoft [gekocht] heeft, welcke groot bevonden is, met voor den halven werk [het niet gemeten stuk]  en de halven sloot  [de van noord naar zuid lopende verbindingssloot]  seventien mergen, vier hondt, drie ende vyftich roeden [en] een half [bijna negen hectaren in totaal] gemeeten vanden halven sloot gelegen achter aent  bogaerthen [boomgaardje] nae de Hollantse Rayijnge toe, soo weide alst boulant, streckten, aldus gedaen ter presentie van p[ar]tijen die my aenwijsinge gedaen hebben, by mij.

 

AD