Afgebeeld is een kunstwerk in de tunnel van de Leijenseweg onder het spoorwegtraject Bilthoven-Utrecht. Het is een herinnering aan een gelukkig verdwenen spoorwegovergang. (Foto AD)

 

Meer informatie

Bij deze voormalige spoorwegovergang vonden veel dodelijke ongelukken plaats. Nog meer ongevallen met dodelijke afloop gebeurden bij de spoorwegovergang Soestdijkseweg van dezelfde lijn. Die overgang was de gevaarlijkste in Nederland. Toen er in 2006 weer eens een dode was gevallen, was de maat vol.  Wethouder Ditewig besloot onmiddellijk actie te ondernemen. De gemeenteraad stemde in en steunde hem unaniem. De wethouder wist vanaf 2006 instanties zoals het Bestuur Regio Utrecht, de provincie Utrecht, het Rijk en ProRail ertoe te brengen om samen met de gemeente veel geld te investeren in de twee tunnels. De tunnel bij het station Bilthoven kwam uiteindelijk gereed in 2013, die van de Leijenseweg in 2017.

In het eerst geval was dat bijna 85 jaar nadat Bilthovense ondernemers voor het eerst de gevaarlijke situatie bij het station aan de Soestdijkseweg en elders langs de lijn aan de orde hadden gesteld. In het Algemeen Handelsblad 30 juli 1929 kreeg de wens van de ondernemers aandacht:

Intusschen begint ook Bilthoven zich te roeren, want ook daar is de situatie, blijkens een adres door de Vereeniging Plaatselijke Belangen aan het gemeentebestuur gericht, précair geworden. Binnenkort, wordt in het adres gezegd, zal ze onhoudbaar zijn. De spoorweg snijdt Bilthoven in twee stukken, die verbonden zijn in het midden door den overweg bij het station aan den Soestdijkerstraatweg, met daarnaast een onbewaakten overweg aan den Leyenschenweg en een overpad bij het Biltsche Meertje. Welk een belemmering de overweg bij het station met twee stel afsluitboomen en drie sporen die behalve door den drukken treinenloop nog als rangeersporen gebruikt worden, voor het wegverkeer oplevert, is bekend. Hoe gevaarlijk het overpad bij het Biltsche Meertje is, vooral voor de kinderen die de kerk en de school bezoeken, behoeft niet nader te worden betoogd; afgezien daarvan is ter plaatse een overweg onmisbaar geworden. Adressanten gaan dan na, welke de meest gewenschte oplossing zal zijn voor deze verkeerspuzzle en meenen dat, spoorwegverhooging, al lijkt dat ook de duurste methode, zeer zeker overweging waard is; ook de bewaakte overweg in de Zeisterlaan zou dan kunnen vervallen ende nieuwe verkeersweg Utrecht-Baarn, die den spoorweg tusschen Groenekan en Leyenscheweg zal snijden, kan dan eveneens onder den verhoogden spoorweg worden aangelegd. Bij verbouwing van het station Bilthoven tot hoog station is er dan bovendien gelegenheid om in bezwaren van het gemis van een voorplein en het bouwen van een goederenloods te voorzien.

Het zou tot in de eenentwintigste eeuw duren voordat de steeds ernstiger wordende verkeers- en veiligheidsproblemen werden opgelost.

Foto: de tunnel van 2013 (Foto AD)

Bron: notulen van raadsvergaderingen 2006-2017.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over de Spoorwegen.
Voor het vervolg klik HIER.