Nederland heeft lange tijd een beweging tegen sterke drank gekend. De Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken werd al in 1842 opgericht. Aanvankelijk had de beweging, ook wel de ‘Blauwe Knoop’ genoemd, een protestants karakter, maar aan het einde van de negentiende eeuw werd de vereniging meer bepaald door de aanwezigheid van sociaaldemocraten. Het gebruik van sterke drank door arbeiders was een probleem dat leidde tot armoede en geweldpleging binnen gezinnen. Men keerde zich aanvankelijk alleen tegen het gebruik van gedistilleerde dranken, maar later pleitte men voor geheelonthouding. De afbeelding toont een affiche van Albert Hahn uit 1913. In 1939 hield de afdeling De Bilt van de vereniging een feest- en propaganda-avond in De Bilt. Het krantenbericht hieronder spreekt voor zichzelf.

 

Meer informatie

DE BILT Geheelonthouders hielden een geslaagde feestavond

De afdeling De Bilt van de Ned. Verg. tot Afsch. van Alcoholhoudende Dranken hield Dinsdagavond in „Sportlust” een zeer geslaagde propaganda-avond. De voorzitter der afdeling, de heer N. van Zalingen, kon een volle zaal belangstellenden welkom heten en droeg vervolgens de leiding over aan Kloris en Roosje, die met hun welkomstwoord op rijm, door beiden verdienstelijk gezongen, onmiddellijk de goede sfeer vonden, vooral toen de aanwezigen werden verzocht het refrein mee te zingen.

Dit was het eerste gedeelte van het „Non-stop”-programmma „Bont en Blauw”. Achtereenvolgens werd door Jo v. d. Weel een geestig schetsje voorgedragen, Lily van Zalingen en M. J. Maas zorgden voor muziek; „The Blue Hawaiina-Melodians” behaalden veel succes met muziek en zang en N. van Zalingen deed de zaal weer eens verstomd staan door zijn kunde op het gebied van het sneltekenen.

Het geheel werd aaneengerijmd door Kloris en Roosje. In zijn propaganda-rede wees de heer M. J. Maas er op, dat de drankbestrijding, verenigd in de Nederlandse Vereniging, toch midden in het leven staan en geenszins de ogen sluiten voor de vele andere en belangrijke vraagstukken, die zich aan een ieder voordoen. Spreker besloot zijn toespraak door allen, die „midden in de wereld” staan, op het hart te binden, te willen overwegen of het niet een absolute plicht is, radicaal met het alcoholisme te breken.

In de pauze werd door het bestuur aan alle leden een kopje thee aangeboden, welk gebaar zeer op prijs werd gesteld.

DAB

 

Literatuur:

Utrechts Volksblad, Sociaal-democratisch Dagblad 2 maart 1939.

Wikipedia over de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken.