Afgebeeld is de bouwtekening van de vroegere woning van de stationschef in Bilthoven. (Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, archieftoegang 1612 nr. 152.) Enkele jaren geleden is het pand afgebroken en opnieuw opgebouwd in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

 

Meer informatie

Ten zuiden van hotel Dennenhoeve bouwde de NCS (Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij) in 1862, twee jaar voor de opening van het station, een tweetal woningen voor het spoorpersoneel. Eén voor de stationschef en één voor de eerste klerk. Die laatste functie werd in 1900 opgeheven. De eerste bewoner, Hendricus Cornelis Wagenaar, begon als spoorwerker en werd tussen 1864 en 1865 stationschef/haltechef van de NCS.

Hij werd opgevolgd door Casper Josephus Bedorf tussen 1866 en diens pensioen in 1876, J. Mulder die er woonde tussen 1890 en 1893, en G. Pasman tot 1898. De volgende stationschef Hendrik Strikkers (1869 – 1954) had een lange staat van dienst en bleef tot zijn pensioen in 1932. Hij werd zeer gewaardeerd, zoals bleek uit de grote belangstelling bij zijn diverse jubilea.

Bij het 10 jarig jubileum schreef de Amersfoortse Courant in 1908:
‘Gisteren herdacht de heer H. Strikkers, stationschef bij de Ned. Centraalspoor te De Bilt, den dag waarop hij voor tien jaren geleden tot stationschef der 4e klasse alhier werd benoemd. Toen was De Bilt een onbeduidend station, thans is het een 1e klasse station, met den jubilaris als eerste klasse stationschef aan het hoofd.

Als naar gewoonte was de heer Strikkers gisterenmorgen aan zijne werkzaamheden gegaan, er niet aan denkende om dezen dag op eenigerlei wijze te vieren, doch de bewoners van het villapark “Vogelsang” met die van de Soestdijkschenweg van de 1en tot den 2en tol hadden er anders over gedacht. Zij wilden dezen dag voor hun zeer gewaardeerden chef niet onopgemerkt voorbij doen gaan.

Daartoe traden des middags ten ongeveer 1½ uur een viertal bewoners van genoemd park het bureau van den chef binnen: deze bevond zich op het emplacement, en zijn echtgenoote in hare woning; beiden werden in het bureau geroepen en tot hun verrassing werd den chef met een zeer toepasselijk woord bij monde van den heer mr. dr. K. H. Beijen, secretaris bij de Ned. Staatsspoorwegen, namens alle bewoners als blijk van groote waardeering aangeboden een prachtig gouden remontoirhorloge met inscriptie, met keurig bewerkte kaart, bevattende de namen der geefsters en gevers, benevens een zeer groot schilderij in eiken lijst.

Aangedaan door de verrassing drukte de heer Strikkers voor dit blijk van waardeering zijn dank uit aan al degenen die er toe hadden bijgedragen. Onmiddellijk daarop wapperde de driekleur van het stationsgebouw en begaf zich de jubilaris met zijne echtgenoote naar hunne woning, alwaar gedurende den ganschen middag en avond druk bezoeken en felicitaties werden gebracht, en den wensch veelvuldig werd uitgesproken dat de heer Strikkers nog lang stationschef  aan De Bilt moge blijven.’

Strikkers woonde met zijn gezin en ouders tot 1902 eerst in een spoorweghuisje en verhuisde toen naar de nieuwe stationschefwoning die vlak daarvoor aan de noordzijde van de spoorbaan was gebouwd. De voormalige spoorhuisjes werden na een brand in 1905 gesloopt.

Ook de stationchefwoning zelf moest uiteindelijk wijken, voor de bouw van de verkeerstunnel in Bilthoven en de herinrichting van het stationsgebied. In 2013 besloot de gemeenteraad na een actie van Fred Meijer en Marcel van Tongeren om zich in te spannen voor het verplaatsen van het huis naar het Spoorwegmuseum. Dat is gelukt: sinds 2015 is de woning daar te zien.

 

AD/GB

U bevindt zich op de rondleiding over de Spoorwegen.
Voor het vervolg klik HIER.

Bronnen:

Fred Meijer, De Stationschefwoning in Bilthoven. In: De Biltse Grift, jg. 22/1 (maart 2013) p 6-8.

(De uitsnede bij de titel is gebaseerd op een foto in de Vierklank van 13 mei 2015.)

www.delpher.nl