In 1648 maakte cartograaf B. Lobe deze kaart van  percelen land van de voormalige abdij Oostbroek. Links  ziet men de na de sloop van het klooster in 1580 nog overgebleven gebouwen of nieuw gebouwde panden van Oostbroek, door een bosschage omgeven. Rechts, naar het zuiden, de Kromme Rijn, aan de oever waarvan een boerderij in een bosje te zien is.  (Utrechts Archief, toegang 85-2,   Laurensabdij van Oostbroek te De Bilt, nr. 56)

Het complex is 49 morgen of 48 hectare groot. Men leest op de kaart in de cartouche:

‘Ick onderschreven landtmeter s hooffs van Utrehct, Hollant en Westfrieslandt, hebben door ordre vande Ed[ele] heeren Gecommitteerden vande Staten ende int bijwesen vande heere Rentmeester van Oostbroeck gemeten dese affgebeelde landen gelegen omtrent Oostbroeck voors[chreven], deselve groot bevonden als hier boven per A. B. C. aengewesen wert. Actum den 6 Martij 1648. Was ondertekent B. Lobe.’

AD

U bevindt u op de Rondleiding over de kloosters in De Bilt. Voor het vervolg klik HIER